یک مدیر منابع انسانی ایده آل چه وظایفی در سازمان دارد؟

0

 

۱) طراحی امور زیر بنایی مدیریت منابع انسانی

 طراحی سازمان : بازنگری چارت و سلسله مراتب سازمانی و رفع ایرادات ساختاری در صورت لزوم
 تعیین استراتژی واحد منابع انسانی به تبعیت از استراتژی سازمان

۲) تامین منابع انسانی (جذب و استخدام )

 تجزیه و تحلیل مشاغل (تعریف دقیق مشاغل و شرایط احراز و شناسنامه شغلی)
 برنامه ریزی تامین نیروی انسانی : محاسبه عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه های مختلف سازمانی
 کارمندیابی : استفاده از شیوه های مدرن و سنتی کارمندیابی
 تدوین مدل شایستگی: مجموعه ویژگی های مناسب برای یک جایگاه شغلی
 انتخاب : از طریق روش های اصولی مصاحبه و تست های روانشناسی بهترین کارمند از بین متقاضیان
 اجتماعی سازی کارکنان جدید: تسهیل ورود کارمندان جدید به سازمان

 مدیریت و نظارت بر خروج کارکنان : نظارت بر علل خروج افراد از سازمان و تحلیل علل برای کاهش نرخ خروج

۳) آموزش و توسعه

 برنامه ریزی و اجرای فرآیند آموزش: نیاز سنجی،برنامه ریزی، اجراء، ارزیابی اثر بخشی
 استفاده از روشه های متنوع آموزش متناسب با شرایط ، مانند آموزش الکترونیکی، بازی های آموزشی (بازی کاری) ، منتورینگ (استاد – شاگردی)، خود آموزی از طریق تهیه منابع و تقدیم به پرسنل و رفع اشکالات و سوالات و اجرای ارزیابی آموزشی

 برنامه ریزی و اجرای طرح های جانشین پروی
 استفاده از مراکز ارزیابی برای ارتقاء مدیران
 برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت دانش : در حوزه مدیریت دانش تجربیاتی که هر فردی در هر رده ای دارد باید قبل از رفتن او از سازمان یا ارتقاء او ، کاملا مکتوب و به شیوه ای هماهنگ و استاندارد برای افراد جدید در آن سمت موجود باشد.
 مدیریت مسیر شغلی و توجیه کارکنان نسبت به این که بدانند چه مسیر پیشرفتی می توانند در کارراهه شغلی داشته باشند هم عامل انگیزشی بسیار خوبی است هم باعث توسعه افراد خواهد شد.
 برنامه ریزی توسعه فردی برای هر فرد

۴) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط و اشتراتژی های سازمان
 تدوین و تصویب آیین نامه ها و روش اجرایی ارزیابی عملکرد
 تعریف شاخص های کلیدی عملکردی واحد ها
 تعیین زمان بندی ممیزی و افراد دارای صلاحیت جهت انجام ممیزی
 ارائه پیشنهادات اصلاحی
 اتصال سیستم مدیریت عملکرد به سایر سیستم ها

۵) طراحی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش

 طراحی نظام حقوق و دستمزد
 بررسی پرداخت های اقتضایی

۶) وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری

۷) طراحی سیستم برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان

۸) طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار و امور رفاهی

۹) طراحی سیستم انضباطی و افزایش بهره وری

 

و مهمترین نکته در این رابطه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.